İşte CHP Darıca'nın muhalefet şerhi

  • 0000-00-00 00:00:00 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
İşte CHP Darıca'nın muhalefet şerhi

Darıca Belediyesi’nin önceki gün <a href="http://esenyurtnet.com/" title="esenyurt escort">esenyurt escort</a> gerçekleşen ve oldukça gergin geçen belediye meclis toplantısında CHP grubunun 2016 yılına ilişkin faaliyet raporuna muhalefet şerhi gündemdeki yerini koruyor.

CHP’li Meclis Üyesi Avukat <a href="http://esenyurtnet.com/" title="beylikdüzü escort">beylikdüzü escort</a> İbrahim Karslı, CHP grubu adına konuyla ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı:

 

“Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı <a href="http://esenyurtnet.com/" title="beylikdüzü escort bayan">beylikdüzü escort bayan</a> duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin   süreç   ve   sonuçlarını   mevzuata,  önceden   belirlenmiş  amaç vehedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak bir denetim işlevidir. Belediyemizin stratejik planla bağlı olmadığını ileri sürmek olsa olsa yasaları inkar etmektir.

 

Faaliyet Raporları aşağıdaki ilkelere göre hazırlanır.

 

Sorumluluk: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır,

Doğruluk ve Tarafsızlık: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur,

Açıklık: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır,

Tam Açıklama: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

Tutarlılık: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

Yıllık Olma: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

Bu ilkeler incelendiğinde aşağıda belirteceğimiz eksikliklerde görüleceği üzere ilkelerden uzak bir rapor hazırlandığı ortadadır.

 

II-FAALİYET RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 

A-BAZI KAVRAMLAR AÇISINDAN

Konuyla ilgili olarak mevzuatta yer alan bazı kavramlar şunlardır.

 Performans göstergesi: Kamu idarelerinin performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan göstergelerdir.

Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren hedeflerdir.

Performans programı: Kamu idarelerinin stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır.

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

 

 

DARICA BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ TESPİT ETTİMİZ TEMEL ve DEVAM EDEN SORUNLAR

 

Hazırlanan faaliyet raporu ilgili tespit edilen  bazı temel sorunlar şunlardı.

-Faaliyet raporlarının belediyenin faaliyetlerini rakamlarla anlatmak yerine, reklam unsuru olarak kullanıldığı yani taraflı bir şekilde hazırlandığı,

-Faaliyet raporlarında metinlere ve görsel unsurlara ağırlık verildiği,

-Bazı faaliyet raporlarının resmi internet sitelerinden net olarak okunma imkanı, bulunmadığı,

-Raporlarda genellikle, ana faaliyetlerle direkt ilişkili olmayan ilgisiz rakamlara yer verildiği,

-Raporları kullanacak olanlar için gerekli olan bölümlerin tam olarak açıklığa kavuşturulmadığı gözlemlenmiştir.

- Faaliyet raporunun bazı bölümlerinin çelişkili olduğu gözlemlenmiştir.

 

RAPORDA ÖZEL OLARAK TESPİT ETTİĞİMİZ HATALAR

 

Raporun 77. Sayfasında 2016 yılına ait Taahkuk ve Tahsilat listesinde

Arazi vergisi 47.000,14 TL Tahakkuk ettirilmiş fakat tahakkuktan daha fazla tahsilat yapılmıştır. Bu durum muhasebesel ve hukuki olarak mümkün değildir.

Raporun 77. Sayfasında tahsilatlar toplamı 23. Milyon 912 Bin 014 TL iken aynı raporun 63. Sayfasında tahsilatlar toplamı 23 Milyon .088 Bin .761 TL dir. Arada yaklaşık 800.000 TL lik fark bulunmaktadır. Rapor bu anlamda TUTARSIZDIR.

2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oranı Bütçenin  %66 dır. Tüm gelir kalemlerinde hiçbir hedef tutturulamamıştır. Bu durum afaki bir bütçe yapıldığına dair itirazlarımızı haklı çıkarmıştır.

2017 yılı bütçe giderlerimiz net %77 oranda olup %11 oranında zarar ettiğimiz ortadadır. Bu zarar bizzat rapordan da anlaşılacağı üzere belediyemizin 17.530 Milyon TL dönem zararı vardır.

Gelirlerden takipli alacakların 26.405,929 TL olduğu bu bedelin TAKİPTEKİ alacaklar olduğu fakat bu bedelin şüpheli alacak olduğu muhasebe tekniği olarak 26.405,929 TL ye karşılık ayrılması gerekeceği , bu alacakların ne surette takip edildiği belli olmadığından Aktiflerin hesaplanandan daha düşük olduğu ortadadır.

Yapılmakta olan yatırımlar 9 Milyon TL olarak gösterilmiştir. Bu yatırımların neler olduğu anlaşılamamıştır. Rapor bu anlamda açık değildir.

Elden çıkartılamayan stok hesabında 669.647 TL olduğu bu kalemin neden kaynaklandığı anlaşılamamıştır. Rapor bu anlamda açık değildir.

Kıdem Tazminatı karşılıklarında 98. Sayfada Personel Sayısı ve kıdem tazminatı tavanı ve ortalama maaşlar değerlendirildiğinde kısa vade için 403.000 TL ayrıldığı uzun vadede 810.000 TL ayrıldığı bu rakamların işçilerin 1 yıllık kıdemine dahi denk gelmediği işçilerin ortalama 5 yıl çalıştığı düşünüldüğünde bu hesapların yanıltıcı olduğu ortadadır. Ayrıca aktifimizin hayali olarak büyütüldüğü bu anlamda şeffaflık ilkesine uyulmadığı ortadadır.

Belediyemizin 26.681 Milyon TL ertelenmiş kamu borcu olduğu, Belediyemizin rapor tarihi itibariyle 69. Milyon TL borcu olduğu ortadadır.

2013 Yılında 23 Milyon, göreve geldiğimiz 2014 Yılında 29 Milyon , 2013 yılında 47 Milyon , 2014 yılında 51 Milyon , 2015 yılında 44 Milyon, 2016 yılında 69 Milyon borcumuz bulunmaktadır. Belediyemizin aktif gayrimenkullerinin satılmasına rağmen borcumuz büyümektedir. Bu borca karşılık elimizde ciddi yatırılmların olmadığı “ Borç yiğidin kamçısıdır “ şeklindeki stratejik planın pekte Darıca için HAYIRLI olmadığı ortadadır.

Darıcamızın kalkınması ve refahı biz muhalefet meclis üyeleri içinde elzemdir.Fakat halkın ve devletimizin bize emanet ettiği kaynağın verimli ve stratejik kullanılmasını denetlemekte bizim görevimizdir.

 

MUHALEFET GEREKÇELERİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

Darıca Belediyesi Faaliyet Raporu yıllara sari olarak muhalefet partisine ve meclis üyelerine geç ulaştırılmış ve inceleme imkanı azalmıştır.

Bizzat Sayın Belediye Başkanı tarafından meclis üyelerinin sorduğu sorular ve denetim yolları etkisiz hale getirilmiş birçok önergemiz meclis kararı olmadan gündeme alınmamış sorduğumuz sorulara detay sız ve özensiz cevap verilmiştir. Bu hususta örneklerimiz de mevcuttur.

Darıca Belediyesinde kanunen komisyona gitmesi ve tartışılması gereken birçok konu komisyonlara aksettirilmeden doğruda geçirilmiş böylece derinlemesine bilgi alma imkânımız elimizden alınmıştır.

Darıca Belediyesi faaliyet raporu stratejik plandaki hedeflerden uzak hazırlanmış olup Belediye günlük popülist isteklere göre faaliyetlerde bulunmuştur.

Faaliyet Raporu Açıklık, Tutarlılık, Tarafsız İlkelerine aykırı düzenlenmiştir.

Darıca Belediyesi halkın tamamının vergileri ile meydana getirilen Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri sadece kendi siyasi görüşüne yakın kişi ve kurumlara tesis etmiş farklı görüş ve kültürdeki vatandaşlar sürekli olarak dışlanmıştır. Darıca’da Kültür Merkezinde konuşma yapmak isteyen partimiz Genel Başkan Yardımcısı sayın Zeynep Altıok’ a salon verilmemiştir.  Belediye imkanlarının sadece toplumun bir kesimi için kullandırılması siyasi etik ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Darıca Belediyesi Meclisinden borçlanma yetkisi almış ve Darıcanın önemli gayrimenkullerini satmış fakat elle tutulur bir yatırım ve faaliyet yapamamıştır.

Darıca Belediyesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı yatırım payı sadece % 4 tür. Bu oran oldukça yetersiz olup bu hususta her iki Belediyenin de sorumluluğu bulunmaktadır.

Darıca Belediyesince Büyükşehir Belediyesine aktarılan Otopark Harçları ile sorumuza her iki Belediye de yanıt vermemiş olup Darıca’nın otopark problemi çözülmemiştir.

Darıca da yol ve kaldırım temizliği oldukça yetersiz olup vatandaşların bu hususta şikâyetleri devam etmektedir.

Darıca da ana arterdeki yollar dâhil tüm sokaklarda çukurlar mevcuttur. Darıca ilçesine girilen tüm ana arterlerde bu manzara ile karşılaşılması ilçemizin imajı için oldukça vahimdir.

Darıca da turizmin teşvik edilmesi ve Darıcanın turizmde markalaşması isteğine karşın Darıca esnafının çok sık kepenk kapattığı ilçemize marka denilen işletmelerin itibar göstermediği halkımızın daha çok İstanbul’un Tuzla İlçesine para akıttığı gözden kaçırılmamalıdır.

Darıca’da çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları derhal yenilenmelidir.

Darıca’da yeşilin ve denizin korunması gelecekte Darıca için bulunmaz bir nimet olacaktır. Son zamanlarda Zeytinlik Bir alanın emsal ile tüm bu vasıftaki alanların imara açılması Darıca’ya kaldıramayacağı bir yük getirecektir.

Darıca’da bazı sokaklar parke taşı ile döşenirken aynı sokağa paralel sokağın neden bu işlemden bağışık tutulduğu merak konusudur. Bu uygulamalar halkta eşitsiz bir hizmet olduğu algısı yaratmaktadır.

Darıcanın Askeri alanlarla ilgili belirsizlik ve bu alanın Darıca’ya kazandırılması konusunda ilçede kamuoyu yaratılması gereklidir. Bu husustaki çabalar yetersizdir.

Darıcanın en önemli projelerinde dahi Otopark yoktur. Bu durum ilçe trafiğini çekilmez hale getirmiştir.

Alternatif güzergâhlar belirlenmeden kapatılan yollar halkımız için zaman kaybına ve para kaybına neden olmaktadır.

Darıca’ya getirilmek istenen büyük projeler halkla tartışılmadan muhalefetin ve şehir plancılarının görüşü alınmadan oldu bittiye getirilmektedir. İtiraz edenlere mahkeme yolu gösterilmektedir.

Belediye personeli liyakat ve beceri yerine farklı Saiklerle belirlenmekte bu durum kurumun kimliğine açıkça zarar vermektedir.

Darıca Hayvanat Bahçesinin ürettiği artı değer ilçeye yansıtılamamaktadır. Ziyaretçi sayısına göre daha fazla kişinin Darıca Merkeze ve sahile çekilmesi gereklidir.

Darıca Esnafı ile Belediye arasında köprüler sıklaştırılmalı sorunlarına acil çözümler bulunmalıdır.

Darıca’ya bir üniversite kampüsünün getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmelidir. Bu durum darıca ekonomisinin ve kültürünün gelişmesine vesile olacaktır.

Darıca’da yenileme yoluyla dönüşen eserlerin “ tarihi bir bina gibi değil” “ yeni bir bina gibi” restore edilmesi tarihe zarar verdiği gibi ilçemize de bir katkı sunmamaktadır. Bölgeninim trafikten arındırılması ve diğer çözümler değerlendirilmelidir.

Darıca’nın Bayramoğlu Mahallesi ve Ada diye tabir edilen kısmının eski canlılığına kavuşturulması bölgenin yaz kış yaşanır hale getirilmesi gereklidir. Bu hususta çalışmalar yapılmalıdır.

Darıca’da mahalleler arası imar farklarının ve hizmet farklarının giderilmesi için yapılacak çalışmalara gereken desteğin verilmesi gereklidir.

Darıca enginarının ve endemik ürünlerinin korunması, kirazının yaşatılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Darıca ilçesinde mutlak suretle yeni bir kabristanın düzenlenmesi gerekir. Mezarlıkların temizlikleri ve bakımları da yetersizdir.

Darıca İlçesinin Gebze İlçesinde bulunan bir alana mesire alanı yapması ve kaynaklarını harcaması doğru değildir. Harcanan paranın Darıcalı’nın hizmetine sunulması gereklidir.

Darıca da kongre ve film sektörüne yönelik yatırımlar yapılması ilçeyi kalkındırabilir.

Darıca da maratonu gibi Darıca da festivaller düzenlenmesi ilçe insanının mutluluğu ve ilçenin tanıtımı için uygun olacaktır.

Darıca – Gebze Metrosunun uygun maliyette ve gerçekleştirilebilir bir proje olarak tasarlanması mağduriyetlerin önlenmesi için halkın şimdiden görüşlerine başvurulması uygun olacaktır.

Darıca da hava kirliğinin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Darıca da olası bir deprem için AFAD ile birlikte derhal bir çalışma yapılmalı ve halk bilinçlendirilmelidir.

Darıca da kentin yerinde dönüşümü için standart bir imar uygulaması getirilmeli kişiye özel uygulamalardan uzaklaşılmalıdır.

Darıca da dışardan gelen misafirler için ilçenin bazı merkezlerine portatif tuvaletler konulmalıdır.

Darıca da ulusal basına yansıdığı şekilde sokak hayvanlarının rehabilitesi için küçük de olsa bir merkez kurulması gereklidir.

Darıca balıkçı barınağı vb projelerde projeye uyulması ve halkın yararına uygulamalarla Darıca da taze balığın tüketilmesi sağlanmalıdır.

Darıca da organik tarımın özendirilmesi projelendirilmelidir.

Darıca da yenilenebilir enerji konusunda Belediyenin proje yapması gereklidir.

Darıca da su sporlarının gelişimi ve kulüp kültürünün gelişimi için çalışmalar yapılmalıdır.

Darıca da toplu taşım araçlarının şoförlerinin eğitimi konusunda adımlar atılmalıdır.

SONUÇ OLARAK; Darıca da yapılacak olumlu her türlü faaliyete YAPICI BİR MUHALEFETLE yaklaştığımız gerçeğinden hareketle;

SON DÖNEMDE MUHALEFET OLARAK TARAFIMIZIN AŞIRI DIŞLANMASI

DARICA DA YETERLİ YATIRIMIN ve PROJENİN YAPILMAMASI

HEDEFLERİN ÇOK GERESİNDE KALINMASI

STRATEJİK PLANA UYULMAMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN YETERLİ İLGİNİN ALINMAMASI

KAYNAKLARIN ÖZENSİZ ve PLANSIZ ŞEKİLDE KULLANILMASI

 

Nedeniyle 2016 faaliyet raporuna muhalefet şerhi düştüğümüzü saygılarımızla bildiririz.