İlçe Başkanı Dursun açıkladı

  • 2016-03-31 10:35:51 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
İlçe Başkanı Dursun açıkladı

CHP Gebze ilçe başkanlığının 19 Mart’ta ilçe binasında düzenlediği Danışma Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

CHP Gebze ilçe Başkanı Recep Dursun tarafından yapılan açıklamada, Danışma kurulunda ele alınan konular ve öneriler yer aldı.

İsmail Sungur, Mutlu Orhan, Didem Seçgin, Olgun Erçelik, Sinan Mert ve Çiğdem Canbaz tarafından hazırlanan Danışma Kurulu sonuç bildirgesi şu şekilde:

 

DANIŞMA KURULUMUZ !

 

Öncelikle;“Benim İki Büyük Eserim Vardır; Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir..” diyen Cumhuriyetimizin ve Partimizin Kurucusu Büyük Önder, Eşsiz Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve onların yarattığı geleneği bugünlere taşıyanları selamlamaktadır.

 

DANIŞMA KURULUMUZ !

 

1- Ülkemiz AKP iktidarı ile Cumhuriyet tarihinin “..en karanlık..” günlerini yaşamaktadır. Parlamenter sistem askıya alınmış, yasama organı yürütmeye bağlanmış, yargı tek bir kişinin iki dudağından çıkan sözlere göre hareket eder duruma gelmiştir. Yürütme organı yine tek kişi egemenliğine terkedilmiştir.

2- Yargı sistemi çökertilmiş, partizanca yaklaşım ile adalete olan güven azalmıştır. İktidar ve mensupları diledikleri hakkında kovuşturma açmakta ve dilediklerini de yargı önünden kaçırmak suretiyle “hukuk önünde eşitlik ilkesi..” ihlal edilmektedir. Tutuklamalar cezaya dönüştürülmüş ve adeta “düşman ceza hukuku..” yaratılmıştır.

3- Eğitim sistemi sürekli değiştirilmek suretiyle çağdaş ve laik eğitim sistemi ortadan kaldırılarak “gericileştirmek” suretiyle “..sorgulamayan ve boyun eğen genç nesiller..” yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim artık “..bilgiye ve üretime dayalı..” olmaktan çıkartılmıştır.

4- Devrim yaptıkları iddia edilen sağlık sistemi çökmüştür. Sağlık hizmetleri piyasalaştırılarak halkımız artık “..hasta..” değil “..müşteri..” olarak görülmektedir.

5- Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları “..yabancılara peşkeş..” çekilmiştir. Yerel halkın söz ve istemleri göz önüne alınmaksızın, hatta halkın karşı çıkmasına rağmen ormanlarımız yok edilip, dere ve çaylar ile kıyılarımız da “..ranta kurban..” edilip ekolojik sistem bozulmuştur.

6- Ülke ekonomisi gittikçe kötüleşmekte, mahkemelerce hemen hemen her gün yüzlerce şirketin iflasına, iflasın ertelenmesi veya konkordato kararı verilmektedir. Reel sektörün ülke ekonomisi ve istihdam içindeki payı gittikçe azalmaktadır. Sanayi yatırımları durmuş ve mevcutların da kapasite kullanımları azalmıştır. İşverenler çareyi sendikalı ve kalifiye emekçilerin iş akitlerinin sona erdirilmesi ile vasıfsız ve örgütsüz düşük ücretle taşeron işçilerini çalıştırmakta bulmaktadır. Dahası ülkemizdeki işsizler arasına üniversite mezunu kalifiye işsizlerin oranı ise çığ gibi büyümektedir.

7- İktidarın kullandığı dil ile etnik ve inanç ayırımcılığı körüklenmekte ,ülkemizde kavga, kargaşa yaratılmaktadır. Dış politikadaki yanlış tercihler ile Kürt Sorunun demokratik çözümünden vazgeçilip savaş konsepti ile ülkemiz yeni bir iç karışıklığın eşiğine getirilmiştir. Patlayan bombalar ile yüzlerce sivil vatandaşlarımız öldürülmüş, asker ve polisimiz şehit olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

8- İktidar kendisine muhalif gördüklerini yok etmek ve seslerini kesmek için her türlü hak ve vicdana aykırı girişimlerde bulunmaktadır.

9- Kadına karşı şiddet, cinayet ,tecavüz ve cinsel istismar giderek artmakta toplumsal cinnet noktasına gelmiştir.

10- Çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel istismar artmış ,suçluların cezalandırılması yerine üstü örtülmeye çalışılmaktadır.

11- Çalışanların sendikal örgütlenme, sendika seçme özgürlüğü ve grev hakları türlü bahaneler ile engellenmekte; Kıdem tazminatının gaspı ile istihdam büroların hayata geçirilerek kölelik sisteminin yeniden uygulanmaya konulmaktadır.

 

DANIŞMA KURULUMUZ !

 

Yukarıda sayılan tüm olumsuz koşullara rağmen ülkemizin düştüğü bu karanlıktan kurtulup aydınlık yarınlara kavuşmasının halen mümkün olduğu;
Bunun yolunun da Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmiş, çağdaş evrensel sosyal demokrasinin ilkelerini benimsemiş ,çoğulcu, kamucu, laik, katılımcı, halkçı ve devrimci parti olan CHP’nin derlenip toparlanarak ,tespit edilen sorunların partimizin temel ilkeleri ile bağdaşır vaziyette çözümünün örgütlere ve halka doğru anlatılmasından geçtiğini ifade etmektedir.

 

DANIŞMA KURULUMUZ !

 

Yerel örgütlenmelerin;
A - Siyaset dili ve siyaset yapma yönteminin somut bilgi ile siyasi ve sosyolojik gerçeklere göre yapılması gerektiği,

B - Parti içi demokrasinin önünün açılması gerektiği,

C - Sosyal medyanın aktif kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği, ancak sosyal medyada kullanılan dile dikkat edilerek saygı kurallarına dikkat edilmesi ; Sosyal medyanın parti eylem ve etkinliklerin halka ulaştırılması amacının taşıması; Partinin kurumsal kimliğine zarar verici söz ve eylemlerden kaçınılması gerektiği;

D - Kadınların ve gençlerin parti eylem ve etkinlikleri ile yönetsel kademelere katılımının önünün açılması gerektiği,

E - Mahalle üye ve halk ziyaretlerin devam ettirilmesi gerektiği; Sorunların yerinde dinlenilerek meclis üyeleri vasıtasıyla yazılı veya sözlü önergeler yoluyla meclis gündemine alınması, belediye nezdinde çözümü için takibi ,basın ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiği;

F - Söylem birliği ile iletişim eksikliklerinin giderilmesi için parti içi eğitimin muhakkak yapılması gerektiği;

G - Yerel muhalefetin kentli, üye ,meclis üyeleri ve parti denklemi içinde etkili iletişim yönteminin doğru tespit edilerek, yerel iktidar hedefinin iyi kurgulanması gerektiği;

H - Üyeleri hanelerinde ziyaret etmek suretiyle, üye güncellenmesinin yapılması, aktif üyelerin tespiti, sandık çevresi örgütlenmesinin hayata geçirilmesi gerektiği,

I - Parti içinde ödül ve ceza mekanizmalarının muhakkak çalıştırılması gerektiği;

İ - Sivil Toplum Kuruluşları ,dernekler ve sendikalar ile sıkı ilişkide bulunup, özgürlük ve hak arama mücadelesinde alalarda ,sokaklarda ve en ön saflarda olunması gerektiği; Sendika ayırımı gözetilmeden işçi haklarına yönelecek olası politikalara karşı tavizsiz olunmalı ve emekçilerle dayanışma içinde olunması gerektiği;
Hususları dile getirilmiştir.

 

CHP İLÇE ÖRGÜTÜ OLARAK!

 

Danışma kurulunun tespitlerine katıldığımızı ve önerilerini ciddiyetle ele alıp partimizin yerel ve genel iktidarı için özveri ve iyi niyetle çalışacağımızı ;Gerekli inanç ve kararlılığımızın bulunduğunu; Başarı için partimizin geleneğinde bulunan örgütlülük bilinci ile iktidar hedefine ulaştırılmasının temini için tüm üyelerimize ayırım gözetmeksizin çağrıda bulunuyoruz!

Herkesin işinin olduğu ve çocukların aç yatmadığı bir Türkiye için!

Daha fazla demokrasi ,daha fazla özgürlük için !

Emeğin ve alın terinin hakkını aldığı!

Ormanların ve sularımızın korunduğu, kıyıların halkın kullanımına sunulduğu, çevre kirliliğin olmadığı bir Türkiye için!

Kadınların ve çocukların öldürülmediği, dövülmediği, tecavüz ile cinsel istismarların olmadığı bir Türkiye için!

Sosyal adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemin yeniden tesisi için!

Ranta dayalı belediyecilik değil belde halkına hizmet temelinde katılımcı ve şeffaf sosyal demokrat belediyeciliğin tesisi için !

Atatürk ilke ve Devrimleri doğrultusunda barış içinde ortak geleceğin yeniden kurgulandığı bir Türkiye için!

Kısaca; dayatılan yaşamın dışında başka bir geleceğin mümkün olduğuna bizler inandık!.

Toplumun tüm katmanları ile buluşmak ve partimizin iktidarı için üyelerimizin ve seçmenlerimizin eylem ve etkinliklerimizin birer parçaları olmalarını, katkı için katılmalarını bekliyoruz.